10.17.2011

[PHOTOBOOK] Winx's small sticky notes


Loại đầu tiên (kích thước trung bình, thích hợp làm avatar):

Loại thứ hai (kích thước nhỏ, thích hợp làm note cho bài viết quan trọng):
Loại thứ ba (kích thước nhỏ, thích hợp làm note cho bài viết quan trọng):

Loại thứ tư (kích thước nhỏ, được thiết kế riêng cho từng fc của từng thành viên):
Enjoy!